Show simple item record

วิจัย เปลี่ยนชีวิต

dc.contributor.authorสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลth_TH
dc.contributor.authorSomkiat Wattanasirichaigoonth_TH
dc.date.accessioned2014-09-17T02:58:47Z
dc.date.available2014-09-17T02:58:47Z
dc.date.issued2557-09
dc.identifier.isbn9789742992170
dc.identifier.otherhs2138
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4184
dc.description.abstract“วิจัย” เป็นกระบวนการที่มนุษย์ใช้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และใช้เป็นวิธีที่จะเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์หรือทำสิ่งที่คาดหวังไว้ให้เกิดขึ้น งานวิจัยมีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมทุกมิติ ทุกสาขาวิชาการวิชาชีพ การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ระดับเป้าหมายที่กำหนด ในอดีตนักวิจัยใช้วิธีสังเกตและบันทึก รวบรวมหลักฐาน แล้วสรุปผลลัพธ์ที่ได้ ต่อมางานวิจัยมีระเบียบวิธีที่ยึดหลักทางวิทยาศาสตร์และตรรกวิทยา ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่สะท้อนถึง “ภาพจริง” ของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งได้แน่ชัดมากขึ้น ได้ผลเร็วขึ้น หากทำซ้ำ ก็สามารถได้ผลลัพธ์ที่เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงเดิม วิวัฒนาการของการวิจัยจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างองค์ความรู้ในทุกศาสตร์ ทุกสาขาการคิดต่างเพื่อหา “ความจริง” จากธรรมชาติรอบตัวมนุษย์ ยังคงเป็นเทคนิคสำคัญที่มนุษย์ประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามสู่องค์ความรู้ใหม่มาโดยตลอด งานวิจัยด้านสุขภาพ เป็นงานวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์ที่มี “มนุษย์” เป็นศูนย์กลางของโจทย์ปัญหา ที่อยู่รอบตัวมนุษย์และมีผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก ซึ่งรวมถึงเชื้อโรค สสาร พลังงาน เทคโนโลยี อาหาร สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ชุมชน สังคม ประเทศ ภูมิภาค และโลก ล้วนแต่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนงานวิจัยระบบสุขภาพจะเน้นเรื่องการจัดการทรัพยากร คน-เงิน-ของ-ความรู้ ที่มีอยู่ในสังคมหนึ่ง (Six Building Blocks ขององค์การอนามัยโลก) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าที่สุด และสร้างความสมดุลและยั่งยืนในทุกภาคส่วนของระบบสุขภาพ เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคมและภาคการเมืองของประเทศและภูมิภาคth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectวิจัยth_TH
dc.subjectระบบสุขภาพth_TH
dc.subjectระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleวิจัย เปลี่ยนชีวิตth_TH
dc.typeDocumentth_TH
dc.identifier.callnoW60 ส232ว 2557
.custom.citationสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล and Somkiat Wattanasirichaigoon. "วิจัย เปลี่ยนชีวิต." 2557. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4184">http://hdl.handle.net/11228/4184</a>.
.custom.total_download736
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year7
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs2138.pdf
Size: 7.750Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record