Show simple item record

การประเมินผลการดำเนินงานในศูนย์สุขภาพชุมชนของจังหวัดสระบุรี

dc.contributor.authorรวีวรรณ ศิริสมบูรณ์en_US
dc.contributor.authorถนอมวงษ์ วงษ์สถิตย์en_US
dc.contributor.authorศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์en_US
dc.contributor.otherสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีen_US
dc.contributor.otherสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีen_US
dc.contributor.otherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.coverage.spatialสระบุรีen_US
dc.date.accessioned2008-10-03T09:57:40Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-15T08:56:08Z
dc.date.available2008-10-03T09:57:40Zen_US
dc.date.available2557-04-15T08:56:08Z
dc.date.issued2002en_US
dc.identifier.citationวารสารวิชาการสาธารณสุข 11,5(2545) : 739-751en_US
dc.identifier.issn0858-4923en_US
dc.identifier.otherDMJ28en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/428en_US
dc.description.abstractจากการตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ประเทศไทยได้มีนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกำหนดให้สถานพยาบาลปฐมภูมิเป็นบริการด่านแรก และเรียกสถานบริการนี้ว่า ศูนย์สุขภาพชุมชน เนื่องจากเป็นนโยบายใหม่ระดับชาติ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติที่ระดับจังหวัด และกระบวนการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนแรก วิธีการศึกษาประกอบด้วยการทบทวนเอกสาร การสังเกตและการสอบถามทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการของศูนย์สุขภาพชุมชน จ.สระบุรี จำนวน ๒๐ แห่งในเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน ๒๕๔๕ ผลการวิจัยพบว่า ด้วยคุณลักษณะของนโยบายที่เร่งรัด ทำให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมน้อยในหลายด้าน เช่น ไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย โดยเห็นด้วยกับนโยบายที่ “เน้นสร้างสุขภาพ” สูงสุด แต่ไม่เห็นด้วยกับ “การนำเงินเดือนมารวมในงบที่สนับสนุนโครงการ” เมื่อประเมินรูปแบบของการจัดบริการพยว่า เกิดภาพการจัดบริการศูนย์สุขภาพชุมชนแบบทดลองที่หลากหลายทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน โดยศูนย์สุขภาพชุมชนมีความพร้อมในด้านโครงสร้าง สถานที่ในการจัดบริการ มากกว่าการใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประเมินสภาพปัญหา การให้อิสระในการตัดสินใจและวางแผนจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนทำให้มีการกระจายอย่างไม่เสมอภาคกระจุกตัวในที่ที่มีสถานบริการหนาแน่นอยู่แล้วในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจค่อนข้างมาก ร้อยละ ๘๒.๘ แต่มีความพึงพอใจน้อยในงานบริการทันตสาธารณสุข และการเยี่ยมบ้าน การศึกษากรณีจังหวัดสระบุรีครั้งนี้ให้ภาพเชิงลึกของโครงการศูนย์สุขภาพชุมชน ภายใต้นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อจังหวัดสระบุรี จังหวัดอื่นและส่วนกลาง ในการพัฒนาการดำเนินงานต่อไปen_US
dc.format.extent630228 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.rightsสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.subjectหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าen_US
dc.subjectวิเคราะห์กระบวนการนโยบายen_US
dc.titleการประเมินผลการดำเนินงานในศูนย์สุขภาพชุมชนของจังหวัดสระบุรีen_US
dc.typeArticleen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.subject.keywordบริการปฐมภูมิen_US
dc.subject.keywordประเมินผลen_US
dc.subject.keywordการนำนโยบายไปปฏิบัติen_US
dc.subject.keywordความพึงพอใจen_US
.custom.citationรวีวรรณ ศิริสมบูรณ์, ถนอมวงษ์ วงษ์สถิตย์ and ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์. "การประเมินผลการดำเนินงานในศูนย์สุขภาพชุมชนของจังหวัดสระบุรี." 2002. <a href="http://hdl.handle.net/11228/428">http://hdl.handle.net/11228/428</a>.
.custom.total_download456
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year70
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: 2002_DMJ28_การประ ...
Size: 615.4Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record