Show simple item record

Disability inclusive business

dc.contributor.authorโอปอล์ ประภาวดีth_TH
dc.contributor.authorOpal Prapavadeeen_US
dc.date.accessioned2015-08-26T03:13:58Z
dc.date.available2015-08-26T03:13:58Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.isbn9789742992217
dc.identifier.otherhs2168
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4298
dc.description.abstractสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ได้จัดทำโครงการเพิ่มโอกาสด้านการมีอาชีพและรายได้ของคนพิการและการขยายเครือข่ายการประกอบการด้านสังคมของคนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยตระหนักถึงการมีงานทำและมีรายได้ที่เพียงพอของคนพิการ ว่าเป็นปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการยกระดับการประกอบอาชีพ การเพิ่มโอกาส การเข้าถึงอาชีพให้กับคนพิการ ทั้งนี้จะเป็นการลดภาระด้านเศรษฐกิจให้กับครอบครัวและสังคม ที่ผ่านมา สวรส.และสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ได้เริ่มดำเนินการเพื่อพัฒนาอาชีพอิสระในชุมชนของคนพิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนธุรกิจ การวิเคราะห์กลไก และเชื่อมโยงช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับคนพิการ ทั้งนี้มีผลิตภัณฑ์จากคนพิการที่มีความเป็นมาและมีเรื่องราวที่น่าสนใจจำนวนมาก ซึ่งถ่ายทอดผ่านหนังสือ "ธุรกิจ คิดไม่เล็ก" เล่มนี้ หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รู้จักและสนับสนุนธุรกิจของคนพิการ โดยมิได้มุ่งหวังให้เป็นหนังสือที่บอกเล่าธุรกิจของคนพิการ เพื่อให้คนทั่วไปได้ซื้อหาสินค้านั้นๆ เพราะความเมตตาสงสารผู้ทำเป็นคนพิการ แต่ให้ซื้อหรือเห็นคุณค่าเพราะตระหนักถึงคุณค่าในตัวสินค้านั้นจริงๆ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ธุรกิจนอกกรอบ โดยที่ความพิการมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้นี้ สาระสำคัญของหนังสือไม่เพียงเป็นการวิเคราะห์และถอดบทเรียนธุรกิจของคนพิการหรือธุรกิจที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกด้วยความรู้ในเชิงสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะความหมายในการทำธุรกิจและการบริโภคของผู้คนยุคปัจจุบัน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดไอเดียไปต่อยอดพร้อมกับแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้th_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectการจัดการธุรกิจth_TH
dc.subjectการบริหารธุรกิจth_TH
dc.subjectคนพิการth_TH
dc.subjectปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH)th_TH
dc.titleธุรกิจคิดไม่เล็ก : ธุรกิจเล็กๆ ที่เกิดจากหัวใจและความคิดไม่เล็กจากคนพิการth_TH
dc.title.alternativeDisability inclusive businessen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.identifier.callnoHD62.7 อ976ธ 2558
dc.identifier.contactno57-064th_TH
.custom.citationโอปอล์ ประภาวดี and Opal Prapavadee. "ธุรกิจคิดไม่เล็ก : ธุรกิจเล็กๆ ที่เกิดจากหัวใจและความคิดไม่เล็กจากคนพิการ." 2015. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4298">http://hdl.handle.net/11228/4298</a>.
.custom.total_download169
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs2168.pdf
Size: 4.286Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record