Show simple item record

คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : สูตรคลายซึมเศร้า

dc.contributor.authorณหทัย วงศ์ปการันย์th_TH
dc.contributor.authorทินกร วงศ์ปการันย์th_TH
dc.contributor.authorเธียรชัย งามทิพย์วัฒนาth_TH
dc.contributor.authorยุพาพรรณ ศิริอ้ายth_TH
dc.contributor.authorคนึงนิจ ไชยลังการณ์th_TH
dc.contributor.authorวิรัตน์ นิวัฒนนันท์th_TH
dc.contributor.authorเรวดี วงศ์ปการันย์th_TH
dc.contributor.authorภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุลth_TH
dc.contributor.authorปุณย์จารี วิริยโกศลth_TH
dc.date.accessioned2016-08-25T08:48:12Z
dc.date.available2016-08-25T08:48:12Z
dc.date.issued2559-07
dc.identifier.isbn9789742992453
dc.identifier.otherhs2264
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4522
dc.description.abstractภาวะซึมเศร้า (depression) เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการซึ่งประสบความยากลำบากในการเข้ารับบริการสาธารณสุข บุคคลกลุ่มนี้จะมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่าผู้สูงอายุทั่วไป ภาวะซึมเศร้านั้นมีโอกาสพัฒนาไปเป็น “โรคซึมเศร้า”ได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทำร้ายตนเอง ซึ่งผู้ดูแลจำต้องตระหนักถึงภาวะอันตรายดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ผู้ใกล้ชิดหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุจึงควรมีทักษะและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง อันได้แก่ การประเมินลักษณะอาการ การค้นหาและคัดกรอง การดูแลเบื้องต้นหรือการดูแลควบคู่กับแผนการรักษาของแพทย์ การประเมินภาวะแทรกซ้อน และการป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ คู่มือ “สูตรคลายซึมเศร้า” เล่มนี้ประกอบด้วยตัวอย่างกิจกรรมซึ่งคัดเลือกมาแล้วว่าเหมาะสมที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะนำไปใช้ดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะมีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ โดยประมวลความรู้และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้ดูแล รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักพฤฒาวิทยา เภสัชกร ผู้บริบาลชุมชนและญาติของผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ในชุมชน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอื่นๆ รวมถึงตัวแทนจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร และนักวิชาการอาวุโสด้านสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 12 ครั้ง ทั้งยังจัด ประชุมให้ผู้ดูแลและญาติพิจารณาเนื้อหาในคู่มืออีกไม่ต่ำกว่า 5 ครั้งth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectผู้สูงอายุ--การดูแลและสุขวิทยาth_TH
dc.subjectความซึมเศร้าในผู้สูงอายุth_TH
dc.subjectผู้สูงอายุ--สุขภาพจิตth_TH
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleคู่มือการดูแลผู้สูงวัย : สูตรคลายซึมเศร้าth_TH
dc.typeDocumentth_TH
dc.identifier.callnoWT100 ณ259ค 2559
dc.identifier.contactno58-057
.custom.citationณหทัย วงศ์ปการันย์, ทินกร วงศ์ปการันย์, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, ยุพาพรรณ ศิริอ้าย, คนึงนิจ ไชยลังการณ์, วิรัตน์ นิวัฒนนันท์, เรวดี วงศ์ปการันย์, ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล and ปุณย์จารี วิริยโกศล. "คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : สูตรคลายซึมเศร้า." 2559. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4522">http://hdl.handle.net/11228/4522</a>.
.custom.total_download1533
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year17
.custom.downloaded_fiscal_year22

Fulltext
Icon
Name: hs2264.pdf
Size: 2.895Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record