Show simple item record

รายงานฉบับประชาชน ปัญหา ความต้องการ การเข้าถึงบริการของเด็กพิการในชุมชน และสถานการณ์กำลังคนด้านการฟื้นฟูสุขภาพ

dc.contributor.editorวัชรา ริ้วไพบูลย์th_TH
dc.contributor.editorโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐth_TH
dc.contributor.editorลือชัย ศรีเงินยวงth_TH
dc.date.accessioned2016-09-08T09:56:39Z
dc.date.available2016-09-08T09:56:39Z
dc.date.issued2559-06
dc.identifier.isbn9786161129668
dc.identifier.otherhs2275
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4532
dc.description.abstractหากกล่าวถึงการดูแลระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ/ผู้สูงอายุ เราก็จะได้ยินในเรื่องของการเตรียมพร้อมไปสู่สังคมผู้สูงอายุเสียเป็นส่วนใหญ่ และมีการขับเคลื่อนในประเด็นนี้กันอย่างมาก แต่หากมองในอีกมุมหนึ่ง เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า การเจริญเติบโตตั้งแต่วัยเด็กแรกเกิดที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ เราได้หลงลืมหรือมองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่อง มีความต้องการพิเศษ ซึ่งสถานการณ์ของเด็กพิการในประเทศทุกวันนี้ พิจารณาภาพรวมแล้วนับวันยิ่งมีปริมาณตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนั่นยังไม่ได้หมายรวมถึงตัวเลขที่ยังมองไม่เห็นในอีกหลายๆ พื้นที่ ทำให้ข้อมูลเชิงสถิติจากหลายหน่วยงานไม่ตรงกัน การแก้ปัญหาจึงทำได้ยากและปัญหาก็มีความซับซ้อนเกินกว่ากำลังคนที่มีอยู่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มองเห็นถึงความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand) และ อุปทาน (Supply) ที่มุ่งให้เห็นปัญหาและความต้องการของเด็กพิการอย่างจริงจัง รวมถึงเรื่องของสถานการณ์ด้านกำลังคน ตลอดจนรูปแบบการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการในระดับอำเภอ ด้วยความหวังว่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนานโยบายด้านการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาเชิงระบบให้เห็นรูปแบบและกลไกในระดับพื้นที่ชัดเจน จึงเป็นที่มาของงานวิจัยโครงการ “อุปสงค์ อุปทาน และรูปแบบกำลังคนทางเลือก เพื่อตอบสนองการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ” และโดยความตั้งใจของคณะผู้วิจัย เพื่อให้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนั้น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและลงสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง จึงพัฒนาและจัดทำในรูปแบบรายงานฉบับประชาชนที่สามารถหยิบจับองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง สวรส.หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองว่า เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า และจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectบริการทางการแพทย์th_TH
dc.subjectเด็กพิการ--การฟื้นฟูสมรรถภาพth_TH
dc.subjectคนพิการกับการฟื้นฟูth_TH
dc.subjectกำลังคนด้านสุขภาพ (Health Workforce)th_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleรายงานฉบับประชาชน ปัญหา ความต้องการ การเข้าถึงบริการของเด็กพิการในชุมชน และสถานการณ์กำลังคนด้านการฟื้นฟูสุขภาพth_TH
dc.typeDocumentth_TH
dc.identifier.callnoHV1568 ร451 2559
dc.identifier.contactno57-099
.custom.citation "รายงานฉบับประชาชน ปัญหา ความต้องการ การเข้าถึงบริการของเด็กพิการในชุมชน และสถานการณ์กำลังคนด้านการฟื้นฟูสุขภาพ." 2559. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4532">http://hdl.handle.net/11228/4532</a>.
.custom.total_download282
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year2
.custom.downloaded_fiscal_year3

Fulltext
Icon
Name: hs2275.pdf
Size: 7.680Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record