Now showing items 21-22 of 22

  • เสียงจากโลกเงียบ : มือสื่อภาษา ตาสื่อใจ 

   วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549-12)
   หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดประสบการณ์ชีวิตคนพิการ ที่ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตของคนพิการที่ว่าด้วยเรื่องราวของคนหูหนวก ซึ่งแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย ตั้งใจทำหน้าที่ค้นคว้าจากเจ้าของประสบการณ์ตรงและนำเข้าสู่กระ ...
  • เส้นทางการสร้างอาชีพอิสระของคนพิการและการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมคนพิการ 

   เดชรัต สุขกำเนิด; ศิรวัฒน์ แดงซอน; สุพรรณี ศฤงฆาร (มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, 2555-01)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนประสบการณ์ บทเรียน และการประเมินแนวทางการพัฒนาอาชีพอิสระของคนพิการและการสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคม (หรือ Social Enterprises) สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยใช้กรอบมุมมอง (Lens) ในการประเม ...