Now showing items 21-28 of 28

  • อาคารสูง : ผลกระทบต่อสุขภาพและอนาคตของเมืองเชียงใหม่ 

   ดนัย กล่าวแล้ว; ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2546-05)
   หนังสือ อาคารสูง : ผลกระทบต่อสุขภาพและอนาคตของเมืองเชียงใหม่ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาต่อเนื่องมาจากโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากอาคารสูงเมืองเชียงใหม่ แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กล่าวให้เห็นถึ ...
  • อุปลักษณ์สุขภาพ/สันติภาพเชิงวิพากษ์ 

   ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
  • เกษตรกรรมยั่งยืนนโยบายการเกษตรเพื่อสุขภาพ 

   บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์; Bantoon Setthasiroj (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการจัดประชุมที่ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใช้ปัญญาและสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชาติไทย ตามมาตรา 59 และมาตรา 60 ...
  • แนวรบสุขภาพ : พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน 

   สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ; Society and Health Institute (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556-08-07)
   วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อเป็นเวทีวิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสังคมศาสตร์กับสุขภาพที่จัดต่อเนื่องประจำทุกปี และเป็นพื้นที่นำเสนอความรู้ด้านสังคมกับสุขภาพให้กับนักวิชาการ บุคลากรและนักศึกษา จากสหสาขาวิชาและหลากหลายกลุ่มวิชาชีพ ...
  • โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

   สาธินี ศิริวัฒน์; Satinee Siriwat; จักรกฤษณ์ พลราชม; Chakkrit Ponrachom; อภิรดี วังคะฮาต; Apiradee Wangkahart; ศรีวิภา ช่วงไชยยะ; Sriwipa Chuangchaiya; ฐิติรัช งานฉมัง; Thitirat Nganchamung (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-07)
   โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมและเผชิญ ...
  • โรคลมร้อนหรือลมแดด (Heatstroke) ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้ 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; Phongtape Wiwatanadate; มยุรา วิวรรธนะเดช; Mayura Wiwatanadate; วันวิสาข์ ชูจิตร; Wanwisa Chujit; จุรีรัตน์ มัฎฐาพันธ์; Jureerat Matthaphan; ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว; Tharntip Promkutkao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ “โรคลมร้อนหรือลมแดด (Heatstroke) ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและระบบเฝ้าระวังโรคที่สัมพันธ์กับความร้อน สำหรับให้ค ...
  • โรคลมร้อนหรือลมแดด (Heatstroke) ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้ 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; Phongtape Wiwatanadate; มยุรา วิวรรธนะเดช; Mayura Wiwatanadate; วันวิสาข์ ชูจิตร; Wanwisa Chujit; จุรีรัตน์ มัฎฐาพันธ์; Jureerat Matthaphan; ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว; Tharntip Promkutkao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   แผ่นพับ “โรคลมร้อนหรือลมแดด (Heatstroke) ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและระบบเฝ้าระวังโรคที่สัมพันธ์กับความร้อน สำหรับให้ความรู้การเตือนภั ...
  • ไฟใต้กับการริเริ่มสันติภาพแห่งเดือนรอมฎอน 2556 : ความรุนแรงที่ยืดเยื้อจะต้องถ่วงดุลด้วยพลังสันติภาพเท่านั้น 

   ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; รอมฎอน ปันจอร์ (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW), 2556-08-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย สิทธิสุขภาพ: ...