Now showing items 254-273 of 1128

   Authors Name
   ขวัญชนก ยิ้มแต้ [2]
   ขวัญนาค กุลเลียบ [2]
   ขวัญใจ เอมใจ [2]
   คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย 2563 [1]
   คณะกรรมการประสานและบูรณาการงานดื้อยาต้านจุลชีพ [1]
   คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพืันที่กรุงเทพมหานคร [1]
   คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร [2]
   คณะกรรมการยุติธรรมและสันติแห่งประเทศไทย (ยส.) [1]
   คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.) [2]
   คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข [3]
   คณะทำงานจดบันทึกประเด็น [1]
   คณะทำงานพัฒนาคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 [1]
   คณะทำงานวาระทางสังคม [1]
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [1]
   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [1]
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [1]
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [1]
   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [1]
   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [1]
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [2]