Now showing items 555-574 of 1076

   Authors Name
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [3]
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยนครพนม.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทย์ศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยมหิดล [3]
   มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [4]
   มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน [2]
   มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท [1]
   มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน [1]
   มหาวิทยาลัยรังสิต [1]
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [1]
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [1]
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [3]
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ [1]