Now showing items 142-161 of 552

  • ขั้นตอนการวิจัยการแพทย์แผนไทย ข้อเสนอและสถานการณ์การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย 

   มณฑกา ธีรชัยสกุล; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลวัต; ธนัช นาคะพันธ์; ณัตราพร วงศ์ชัย (สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2560-01)
   ด้วยองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเป็นความรู้ทางการแพทย์ดั้งเดิมของชาติมีพื้นฐานปรัชญาของการรักษาบำบัดผู้ป่วยที่แตกต่างจากปรัชญาและการวิเคราะห์ของการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างมากกล่าวคือ ระบบการแพทย์ดั้งเดิมมักจะมุ่งเน้นการวิเคราะ ...
  • ข้อมูลการเฝ้าระวังเพื่อเยียวยาสังคม 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; เมตตา กูนิง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-11)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบสุขภาพ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ...
  • ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 

   คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557-01)
   กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครขนาดใหญ่ มีจำนวนประชากรหนาแน่นมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นลำดับที่ 13 ของโลก มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคนทั้งที่มีทะเบียนบ้านและไม่มี ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านสัญชาติ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม รวมถึง ...
  • ข้อเสนอการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้กระทรวงสาธารณสุข 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02)
   รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อวางรากฐานของระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ต่อเนื่องจากความพยายามที่ได้ริเริ่มมาแล้ว ตั้งแต่การจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อปี2546 เป้าหมายสำค ...
  • ข้อเสนอรูปแบบองค์กร โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และกลไกความเชื่อมโยงเพื่อการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศกลางเพื่อการจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2557-02-01)
   รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอ รูปแบบองค์กร ขอบเขต บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง กลไกและความเชื่อมโยงของหน่วยงานศูนย์สารสนเทศกลาง เพื่อการจัดการหลักประกันสุขภาพ หรือ National Data Clearing House (NDCH) โดยประมวลจา ...
  • ข้อเสนอว่าด้วยสุขภาพคนไทยกับรัฐธรรมนูญใหม่ 

   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมศึกษาในโครงการ "แนวนโยบายของรัฐด้านสุขภาพ ข้อเสนอเพื่อการร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540" โดยดำเนินการให้นักวิชาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 ท่าน คือ ดร.เกษียร เตชะพีระ ...
  • ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

   อำพล จินดาวัฒนะ; ประทีป ธนกิจเจริญ; ศิริพร กัญชนะ; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02)
  • ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

   อำพล จินดาวัฒนะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-18)
  • ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; National Health Security Office; พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์; จรวยพร ศรีศศลักษณ์; ฉัตรทิพย์ วงษ์ปิ่นแก้ว; ธนภร ชัยจิตร; ภาสกร สวนเรือง; เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์; ปิยะฉัตร สมทรง; พัฒนาวิไล อินใหม; วีระพันธ์ ลีธนะกุล; บุษกร สุรรังสรรค์; ภัทรภร กาญจโนภาส; อมาวศรี เปาอินทร์; บุญสิงห์ มีมะโน; ภัทรภร ธนธัญญา; จุไรพร นรินทร์สรศักดิ์; อภิวรรณ พลอยฉาย; กฤตพร จันคณา; ปานใจ ตันติภูษานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-02)
   รายงาน “ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ” ฉบับนี้ เป็นการสังเคราะห์ความรู้ความคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริห ...
  • ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ 

   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), 2561-03)
   สืบเนื่องจากการประชุมหารือของหน่วยบริการภาคเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากประเด็นปัญหาปีงบประมาณ 2560 อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในลดลง ส่งผลให้หน่วยบริการภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครขอถอนตัว ...
  • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555)
  • คน พิการ สื่อสาร สังคม : นานาทัศนะว่าด้วยความพิการและพื้นที่สื่อสารทางสังคม 

   โอปอล์ ประภาวดี (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2551-06)
   ตัวหนังสือส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้มีที่มาเบื้องต้นผ่านลมปาก แล้วตัวหนังสือที่ถอดมาจากลมผ่านปากต่างจากตัวหนังสืออื่นๆ อย่างไร? ในแง่หนึ่งมันอาจเป็นการทำงานที่แสนเรียบง่ายและใช้ทักษะในระดับต่ำกว่าการทำงานเขียนประเภทอื่นๆ ...
  • คนจนในเมือง 

   สุวัฒน์ คงแป้น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • ครอบครัวโยคะ 

   สุริยันต์ สุดศรีวงศ์ (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-03)
   ครอบครัวโยคะ คือวรรณกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยในครอบครัว ผู้เขียนชักชวนให้คนอ่านได้สนใจกับการดูแลสุขภาพ โดยเริ่มจากสิ่งที่เราชอบ และจากคนที่อยู่ใกล้ตัว หนังสือเล่มนี้อาจจะทำให้หลายคนมีความรู้สึกสดชื่น กระชุ่มกระชวย ...
  • ความงามกับการสร้างทางสังคม : การทำศัลยกรรมใบหน้าของผู้หญิงไทย 

   มัลลิกา มัติโก (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • ความมั่นคงทางอาหาร...ของคนไทย 

   สำนักงานสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติด้านอาหาร (สยอ.) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • ความรู้ท้องถิ่น วัฒนธรรมสุขภาพกับสังคมอาเซียน 

   สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ; Society and Health Institute (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556-08-07)
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย ความรู้ท้องถิ่น ...
  • ความรู้พื้นฐานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

   อุบลรัตน์ นฤพนร์จิรกุล; สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
   กระทรวงสาธารณสุขรับนโยบายจากรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. 2552 ให้ปรับปรุงระบบบริการสุขภาพของภาครัฐทุกระดับให้ได้มาตรฐาน โดยยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เนื่องจากเป็นนโยบายที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ...
  • ความเข้าใจในนโยบายสาธารณะ 

   แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
  • ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)