Now showing items 361-380 of 625

  • ผลการดำเนินโครงการจัดประชุมวิชาการ 12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย 

   สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2553-12)
   ประกอบด้วย 1. รายงานการจัดประชุมวิชาการ 12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 – 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่โรสการ์เดนท์ สวนสามพราน นครปฐม ครอบคุลมเนื้อหากระบวนการ เนื้อหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทุ ...
  • ผู้สูงอายุและผู้ดูแล: ความเปราะบางของสังคมผู้สูงอายุภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย 

   ศิราณี ศรีหาภาค (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556-08-07)
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย เข้าใจคนขาด-ขาดคนเข้าใจ ...
  • ฝ่าข้ามความบ้า : การเดินทางจากโลกหลอนออกมาสู่โลกจริงของผู้บกพร่องทางจิต 

   วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-10)
   หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดประสบการณ์ชีวิตคนพิการ ที่ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตของคนพิการทางจิตและครอบครัวที่ร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตความเจ็บป่วยทางจิตมาจนพบความสุขอีกครั้ง ซึ่งแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย ตั้งใจทำหน้าท ...
  • ฝ่าวิกฤตสุขภาพ 

   อำพล จินดาวัฒนะ; Amphon Jindawatthana (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
  • พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ชาติชาย มุกสง; Komatra Chuengsatiansup; Chatchai Muksong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวบบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทยหลายเรื่องที่น่าสนใจเอาไว้ ได้แก่ (1) สถานะขององค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย วาระการวิจัยและแนวทางการศึกษาในอนาคต โดย นิธิ ...
  • พรมแดนใหม่ของหมอฟันธรรมดา รายงานการถอดบทเรียนชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ 

   อภิญญา ตันทวีวงศ์ (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.), 2559-04)
   การดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ มันเป็นเรื่องที่ถูกจัดให้ความสำคัญในลำดับรอง หรือลำดับท้ายๆ สำหรับการวางแผนการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรทั้งหลายมักจะมุ่งให้การดูแลฟื้นฟูเรื่องสำคัญใหญ่ๆ เช่น ...
  • พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2535-04-02)
  • พลวัตรการสาธารณสุขมูลฐาน-สามทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง : มุมมองจากประชาคมโลก 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
  • พลังปัญญา: สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาคที่ 2 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; Health Systems Research Institute; National Health Security Office; National Health System Reform Office; Thai Health Promotion Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   เอกสารและบทความวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นผลจากความเพียรพยายามของนักวิชาการและนักวิจัยจำนวนหนึ่งที่ได้เริ่มทำการศึกษาสร้างความเข้าใจต่อแนวคิดและวิธีการที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ...
  • พลังปัญญา: สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาคที่ 3 พัฒนาการของระบบบริการ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; Health Systems Research Institute; National Health Security Office; National Health System Reform Office; Thai Health Promotion Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   เอกสารและบทความวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นผลจากความเพียรพยายามของนักวิชาการและนักวิจัยจำนวนหนึ่งที่ได้เริ่มทำการศึกษาสร้างความเข้าใจต่อแนวคิดและวิธีการที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ...
  • พลังปัญญา: สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาคที่ 4 การบริหารระบบ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; Health Systems Research Institute; National Health Security Office; National Health System Reform Office; Thai Health Promotion Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   เอกสารและบทความวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นผลจากความเพียรพยายามของนักวิชาการและนักวิจัยจำนวนหนึ่งที่ได้เริ่มทำการศึกษาสร้างความเข้าใจต่อแนวคิดและวิธีการที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ...
  • พัฒนาการและข้อเสนอทศวรรษที่สี่การสาธารณสุขมูลฐานไทย 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์; ยงยุทธ พงษ์สุภาพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02)
   เนื้อหาหลักของเอกสารประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการทบทวนแก่นสาระของสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนว่า โดยประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้ว แนวคิดของสาธารณสุขมูลฐานเปรียบได้กับคำอธิบายว่าด้วยอริยสัจของสุขภาพ ...
  • พินิจวิกฤติ โควิด 19 : อคติ อารมณ์ ประสบการณ์และความหวัง 

   นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ; Narupon Duangwises; พฤกษ์ เถาถวิล; Preuk Taotawin; ปาณิภา สุขสม; Panipa Suksom; ชัชชล อัจนากิตติ; Chutchon Ajanakitti; กุลระวี สุขีโมกข์; Kunravee Sukhimoke; บุษบงก์ วิเศษพลชัย; Bussabong Wisetpholchai; บำเพ็ญ ไชยรักษ์; Bampen Chaiyarak; ณัฐกร วิทิตานนท์; Nuttakorn Vititanon; จรรยา ยุทธพลนาวี; Janya Youthapolnavee; วิภาวดี โก๊ะเค้า; Wiphavadee Kokhao; สราวุธ ทับทอง; Sarawut Thupthong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   หลายคนอาจเคยรับรู้เกี่ยวกับโรคระบาดที่น่าสะพรึงกลัวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่น การระบาดของไข้ทรพิษที่ทำให้ผู้คนต้องอพยพย้ายเมืองหรือทิ้งหมู่บ้าน เรื่องเล่าของผู้ป่วยที่มีผิวหนังพุพองด้วยฝีหนอง นอนป่วยหรือตายบนเตียงที่ปูด้วยใบตอง ...
  • พิษภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

   ศักดา ศรีนิเวศน์; Sakda Srinives (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ในปี พ.ศ. 2546 สมัชชาสุขภาพ ทั้งสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้ความสนใจเรื่อง การเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพ เพราะการใช้สารเคมีการเกษตรอย่างไม่รู้คิด กำลังบั่นทอนสุขภาพของคนไทยลงไปทุกที ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ผลิต ...
  • ภัยพิบัติ ความทรงจำและความหวัง : พลังน้ำใจในมหาอุทกภัย 2554 

   บารมี เต็มบุญเกียรติ; เริงฤทธิ์ คงเมือง; อธิษฐ์ พีระวงษ์เมธา; จันทร์กลาง กันทอง; อรุณ ร้อยศรี; เริงชัย คงเมือง; บัณฑิต โชติสุวรรณ; วิษณุ วิเศษพุทธศาสน์ (สุขศาลา, 2555-10)
   การสร้างสรรค์ความรู้ของมนุษย์นั้น นอกจากการสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและสม่ำเสมอ จนสามารถเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีแบบมีแผนแล้ว มนุษย์ยังเรียนรู้จากสถานการณ์สุดโต่งหรืออุบัติการณ์ที่คาดไม่ถึง อันเป็นกรณีที่ผิ ...
  • ภาพกับการศึกษาประวัติศาสตร์ 

   นภนาท อนุพงศ์พัฒน์; Nopphanat Anuphongphat (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2557-06)
   หากเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์สิ่งหนึ่งที่เราต้องมี คือ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลาย โดยทั่วไป นักประวัติศาสตร์มักจะใช้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักซึ่งได้แก่ เอกสารลายมือเขียนไปจนถึงสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ...
  • ภาพอนาคตระบบสุขภาพ 

   สุชาต อุดมโสภกิจ; จรวยพร ศรีศศลักษณ์; อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา; ทิพิชา โปษยานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-11)
   ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสุขภาพยุคใหม่ เป็นความท้าทายต่อองคาพยพในระบบสุขภาพที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับบริบทและสถานการณ์ที่ไม่เหมือนเดิม ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายอันส่งผลต่อการพัฒนาระบบสุ ...
  • ภูมิปัญญา หมอพื้นบ้าน คนพิการ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ปารณัฐ สุขสุทธิ์ (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2551-06)
   เรื่องราวบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตที่สะท้อนแง่มุมภูมิปัญญาสุขภาพหมอพื้นบ้าน คนพิการ และชุมชน
  • ภูมิปัญญาประชาคม สู่สุขภาพประชาชาติไทย 

   สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543-08)
   เอกสารประกอบการประชุม ภูมิปัญญาประชาคม สู่สุขภาพประชาชาติไทย วันที่ 15-17 สิงหาคม 2543 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย หมวด ก ปัญหาสุขภาพ 1. สถานะสุขภาพของคนไทย 2. สุขภาพวัยเด็ก 3. ผู้สูงอายุ ...