Now showing items 291-310 of 534

  • มหาอุทกภัยปี 2554 : บทเรียนจากประสบการณ์ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-08)
   ปัญหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ได้สร้างความเสียหายแก่ประเทศและประชาชนจำนวนมาก แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ จะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการเยียวยาความเดือดร้อนดังกล่าว เมื่อปัญหาดังกล่าวทุเลาลงหน่วยงานหลายภาคส่วนจึงให้ความสนใจถอดบทเรียนเพื ...
  • มองมุมใหม่ จัดการใหม่ ในระบบสุขภาพชุมชน 

   สุมาลี ประทุมนันท์; อารดา สุคนธสิทธิ์; นคร รัตนพฤกษ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2011-10)
   รวบรวมแนวคิดและประสบการณ์ตรงของบุคคล องค์กร ในการใช้แนวคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนางานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ภายใต้การจัดการแบบใหม่ ผลลัพธ์อันน่ามหัศจรรย์เกิดขึ้นได้เสมอ
  • มาตรฐาน LOINC กับระบบข้อมูลสุขภาพของไทย 

   บุญชัย กิจสนาโยธิน; ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-02)
   ประเทศไทยยังไม่มีรหัสมาตรฐานด้านการตรวจทางคลินิกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางคลินิก (Laboratory Information) ของหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ การมีรหัสมาตร ...
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด 

   อัญมณี บูรณกานนท์; ทิพาภรณ์ โพธ์ิถวิล; สิริพรรณ ศรีมีชัย (โครงการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาศักยภาพการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด, 2010-03)
   ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ลักษณะของปัญหามีความเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยิ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศ โดยมีความรุนแรงที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ...
  • มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์; พจน์ กริชไกรวรรณ; Komatra Chuengsatiansup; Pon Krikaiwan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
  • มิติเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรม: มุมมองผ่านงานวิจัย 

   ปิยะ กิจถาวร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบสุขภาพ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ...
  • มุมมองและทิศทางของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ 

   ชลน่าน ศรีแก้ว (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2013-04-26)
  • มุมมองใหม่ระบบสุขภาพ 

   จรัส สุวรรณเวลา; Charas Suwanwala (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000)
  • ยากับชุมชน : มิติทางสังคมวัฒนธรรม 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; วิชิต เปานิล; ลือชัย ศรีเงินยวง (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2007-12)
   หนังสือเรื่อง “ยากับชุมชน: มิติทางสังคมวัฒนธรรม” นี้ เป็นผลลัพธ์ของโครงการทบทวนสถานการณ์การใช้ยาในชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการภาษาอังกฤษว่า Situational Analysis: Review of Quality Drug Use in the Community ซึ่งนอกจากการทบทวนก ...
  • ยุทธศาสตร์การวิจัยสุขภาพ และกระบวนการในการจัดทำนโยบายการวิจัยสุขภาพ(Policy process)ของประเทศไทย 

   ลือชา วนรัตน์; เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
  • รอยทางที่สร้างสรรค์ของเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย : รวมสาระสำคัญและบทความจากการประชุมวิชาการ 12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ; สุมาลี ประทุมนันท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน; สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน; สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2011-03)
  • ระบบการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ : Same day surgery 

   ธิดา ยุคันตวรานันท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • ระบบชดเชยภาวะไม่พึงประสงค์จากบริการสุขภาพของประเทศไทยที่ควรจะเป็น : กรณีศึกษาจากปรากฏการณ์ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 

   รัตนสิทธิ์ ทิพวงศ์; วิเชียร ชูเสมอ; ทวีวิทย์ ภควนิตย์; พนิดา แช่มช้าง; ณรงค์ บุญสวยขวัญ; วิรุฬห์ ฉายารักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009)
   ได้มีการระดมความเห็นจากหลายฝ่าย ทั้งจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ สื่อมวลชน นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์และถ่านทอดเสียงทางวิทยุ 3 แห่งซึ่งสามารถรับฟังได้ทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจ ...
  • ระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต 

   สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; เมตตา กูนิง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบสุขภาพ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ...
  • ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย 

   สำนักงานประกันสุขภาพ; มูลนิธิเยอรมันเพื่อการพัฒนานานาชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   หนังสือ ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย เป็นการรวบรวมผลการศึกษา ทบทวนประสบการณ์การจัดระบบหลักประกันสุขภาพภายในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับใช้เรียนรู้ วิเคราะห์ และวิจัยให้มองเห็นจุดอ่อน จุดแข็ง และจุดเปลี่ยนผ่านที่ ...
  • ระบบวิจัยสุขภาพ : สมองของระบบสุขภาพ 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; ภาวิกา ปิยมาพรชัย; ลือชา วนรัตน์; เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004-10)
   เป็นเอกสารวิชาการประกอบหัวข้อระบบวิจัยสุขภาพ : สมองของระบบสุขภาพ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงตุ๊กตาทางความคิด ถึงระบบวิจัยสุขภาพที่พึงประสงค์ โดยนำเสนอผ่านหัวข้อ รูปแบบและกลไกการจัดการของระบบวิจัยสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทย ...
  • ระบบสุขภาพ : ความมุ่งหมายใหม่ของสังคมไทย 

   แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
  • ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 

   สุรจิต สุนทรธรรม; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; จเด็จ ธรรมธัชอารี; สิรินาฏ นิภาพร; จิรุตม์ ศรีรัฒนบัลล์; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย; สำนักงานนโยบายและแผนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยสาสตร์ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2012)
   เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้จัดพิมพ์หนังสือ “ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย” ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดประชุมสัมมนานานา- ชาติครั้งที่ ๘ ว่าด้วยการพัฒนาประกันสุขภาพและการนาไป ...