Now showing items 535-554 of 627

  • อยู่กับเบาหวานอย่างมีความสุข 

   รุ้งระวี นาวีเจริญ (แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ผรส.), 2552)
   เบาหวานเป็นโรคที่พบมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทย เป็นโรคที่ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่สำคัญหลายอย่างตามมา เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองตีบ โรคไตวาย ตาบอด และแผลที่เท้า โรคเหล่านี้สามารถ ...
  • อาคารสูง : ผลกระทบต่อสุขภาพและอนาคตของเมืองเชียงใหม่ 

   ดนัย กล่าวแล้ว; ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2546-05)
   หนังสือ อาคารสูง : ผลกระทบต่อสุขภาพและอนาคตของเมืองเชียงใหม่ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาต่อเนื่องมาจากโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากอาคารสูงเมืองเชียงใหม่ แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กล่าวให้เห็นถึ ...
  • อิฐก้อนแรก : บทเรียนอนามัยไปท้องถิ่น 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; โอปอล์ ประภาวดี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-06)
   การกระจายอำนาจทางด้านสุขภาพเป็นวิธีการหนึ่งของการปฏิรูประบบสุขภาพของหลายประเทศ ด้วยฐานความเชื่อที่ว่าอาจชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพที่ดีขึ้นในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเป็นธรรม ประเทศไทยเองก็มีการดำเนินการด้า ...
  • อุปลักษณ์สุขภาพ/สันติภาพเชิงวิพากษ์ 

   ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
  • อุ่นใจ ใกล้บ้าน 

   ดวงกมล สจิรวัฒนากุล; ทนงศักดิ์ หมื่นหนู (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2553-01)
   ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้คลินิกเอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการปฐมภูมิแบบผสมผสานร่วมจัดบริการให้กับผู้มีสิทธิบัตรทอง ชื่อว่า " คลินิกชุมชนอบอุ่น" หนังสือเล่มนี้นำเสนอมิติต่างๆ ...
  • ฮาให้คิด ฉบับการ์ตูนโป๊(ว) 

   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, 2553)
   “ ฮาให้คิด ” ฉบับนี้พิมพ์เพิ่มเป็นครั้งที่ 3 แล้ว พิมพ์ใหม่แต่ละครั้งก็มี“เรื่อง”ใหม่ ๆ เข้ามา “ฮา”และก็ “ให้คิด”ตลอด “ฮาให้คิด” ฉบับที่1และ2 เป็นหนังสือการ์ตูนที่ใช้รณรงค์เพื่อให้คนอ่านได้เข้าใจเรื่องเอดส์ แต่ ...
  • เกษตรกรรมยั่งยืนนโยบายการเกษตรเพื่อสุขภาพ 

   บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์; Bantoon Setthasiroj (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการจัดประชุมที่ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใช้ปัญญาและสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชาติไทย ตามมาตรา 59 และมาตรา 60 ...
  • เข้าใจสิทธิและสุขภาพอันเปราะบาง ผ่านประสบการณ์การรับรู้ของบุคคลออทิสติก 

   อุบลพรรณ ธีระศิลป์; เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; พิมพวัลย์ บุญมงคล (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556-08-07)
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย เข้าใจคนขาด-ขาดคนเข้าใจ ...
  • เครือข่ายที่มีชีวิต : เครือข่าย R2R ภาคเหนือ ตกผลึก R2R to AEC 

   พูนชัย ไตรภูธร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-07)
  • เครือข่ายที่มีชีวิต :เครือข่ายนครชัยบุรินทร์ เรียบง่าย แต่ไม่มักง่าย Design for life 

   ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-07)
  • เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก ยกระดับแพทย์แผนไทยสู่สากลด้วยงานวิจัย R2R 

   ฉัตรชัย สวัสดิไชย; เปรมวดี แสนเสนาะ; อุมาภรณ์ เรืองภักดี; พินิต ชินสร้อย; ทนง ประสานพานิช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-07)
  • เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์; ราม รังสินธุ์; สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   จัดทำขึ้นประกอบการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 5 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2547 ในหัวข้อประชุม เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดการงานวิจัยที่ต้องสร้างเครื ...
  • เครือข่ายวิจัยระบบยา 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; นุศราพร เกษสมบูรณ์; ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์; ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; ศิริตรี สุทธจิตต์; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; พรพิศ ศิลขวุธท์; สรชัย จำเนียรดำรงการ; ธนภร ทองศรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-10)
   เอกสารฉบับนี้รวบรวมประเด็นสำคัญและข้อเสนอจากการประชุมเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาระบบยา เพื่อการเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชาชนไทย” จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ. โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร ...
  • เครือข่ายและนวัตกรรม R2R กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-07)
  • เครื่องชี้วัดการส่งเสริมสุขภาพระหว่างประเทศ 

   ลักขณา เติมศิริกุลชัย; สุชาดา ตั้งทางธรรม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • เคล็ดไม่ลับ R2R : บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

   วิจารณ์ พานิช; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; กุลธร เทพมงคล; เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; อัครินทร์ นิมมานนิตย์ (แผนงานพัฒนาเครือข่ายวิจัยในรูปแบบงานวิจัยจากงานประจำสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-07)
   หนังสือเคล็ดไม่ลับ R2R เล่มนี้เขียนแนวเรื่องเล่า เพื่อสื่อสาระที่เป็นความรู้ฝังลึกในการริเริ่ม การก่อตัว การจัดการ และการดำเนินการขบวนการงานประจำสู่งานวิจัยที่ศิริราช ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
  • เคล็ดไม่ลับ R2R : บริบทโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน 

   วิจารณ์ พานิช; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; จรวยพร ศรีศศลักษณ์; สรชัย จำเนียรดำรงการ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (แผนงานพัฒนาเครือข่ายวิจัยในรูปแบบงานวิจัยจากงานประจำสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-07)
   ภายในเวลา 5 ปี ที่ R2R งอกงามขึ้นที่ศิริราช บัดนี้ R2R ได้แพร่ขยายออกไปทั่วประเทศไทย ในหน่วยงานด้านสุขภาพ ภายใต้การจัดการของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย กระบวนการขับเคลื่อนไปสู่วงการสา ...
  • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย : ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R 

   วิจารณ์ พานิช; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; อัครินทร์ นิมมานนิตย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-07)
   จุดเริ่มต้นของ R2R คือความปราถนาที่จะช่วยผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น หรือเริ่มจากใจที่มุ่งทำเพื่อผู้อื่นนั่นเอง จิตที่มุ่งทำเพื่อผู้อื่นเป็นจิตที่มีพลัง และเมื่อลงมือปฏิบัติ ณ จุดเล็กๆ ที่หน้างานประจำอย่างมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ...