Now showing items 142-161 of 608

  • การสร้างเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน 

   พิสมัย จันทวิมล; องค์การอนามัยโลก; World Health Organization (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   เอกสารฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอกลยุทธ์เบื้องต้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานโดยทั่วไปที่เป็นสากล ดังนั้นจึงได้กำหนดหัวข้อว่า มาตรการระดับสากลขององค์การอนามัยโลก เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน ...
  • การสำรวจแนวคิดและวิธีการว่าด้วยการศึกษาภาพและภาพถ่ายในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

   นภนาท อนุพงศ์พัฒน์; Nopphanat Anuphongphat (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2557)
   การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นสามารถศึกษาผ่านสิ่งที่เรียกว่า หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้หลายประเภท อาทิ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง จดหมาย เอกสาร บันทึก สมุดบันทึกส่วนตัว บทความในหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ที่หลงเหลือมาจากอดีต ...
  • การสื่อสารสุขภาพ 

   ปาจรีย์ ธนะสมบูรณ์กิจ (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.), 2550-05-01)
   แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.) โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (พ.ศ. 2546-2551) เกิดขึ้นเพื่อพัฒนากลไกและความเป็นวิชาชีพของการสื่อสารสุขภาพ เพิ่มศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพ รูปแบบวิธีการทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสุขภาพ ...
  • การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น 

   ดวงพร คำนูณวัฒน์; นิยะนันท์ สำเภาเงิน; สุนิดา ศิวปฐมชัย (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552)
   หนังสือการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นนี้ จัดทำขึ้นจากการดำเนินงานโครงการวิจัย การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : แนวคิด การดำเนินงาน และการขยายผล โดยศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษาสถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น การวิจัยและพัฒนาการ ...
  • การส่งเสริมสุขภาพตามวิถีทางของ VicHealth 

   Unknown author (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
  • การอบรมจริยธรรม เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม ครั้งที่ 6 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิจิตรศิลป์ (คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554)
   ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดอาสาสมัครเพื่อสังคม จัดเป็นค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการอบรมจริยธรรม “เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม” ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นัก ...
  • การเจ็บป่วยของคนไทยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

   ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์; Pattapong Kessomboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการจัดประชุมที่ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใช้ปัญญาและสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชาติไทย ตามมาตรา 59 และมาตรา 60 ...
  • การเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะจากมลพิษทางอากาศ กรณีศึกษาหมู่บ้านควนหัวช้าง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; ชนนท์ กองกมล (ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม, 2552-05-12)
  • การเมืองและดุลอำนาจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   นวลน้อย ตรีรัตน์; แบ๊งค์ งามอรุณโชติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-03)
   หนังสือ “การเมืองและดุลอำนาจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เขียนขึ้นด้วยเวลาอันจำกัดเพียงประมาณหนึ่งเดือนเศษเท่านั้น ด้วยความเกรงใจผู้ติดต่อ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่มีความเคารพนับถือกันมานาน ประกอบกับความขัดแย้งในระบบหลักประก ...
  • การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ 

   อนรรฆ พิทักษ์ธานิน; มนทกานต์ ฉิมมามี; ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-11)
   การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ หนึ่ง ทบทวนนิยาม มโนทัศน์ และแนวคิดทางสังคม ที่อยู่เบื้องหลังข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายของต่างประเทศรวมถึงประเทศ ...
  • การเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยระยะยาว 

   บัณฑิต ถิ่นคำรพ; จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • การใช้ประโยชน์งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-06)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบาย ...
  • กินดี ยูดี 

   กษมา แย้มตรี; ยศวดี สนธิไชย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-04-01)
   Universal Design เป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่ ข้าวของต่างๆ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน โดยไม่มีกล ...
  • กุญแจดอกใหญ่ไขสุขภาพ : พลังงาน สุขภาพ และพลังประชาชน 

   เดชรัต สุขกำเนิด; เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง; วลัยพร มุขสุวรรณ; ศุภกิจ นันทะวรการ; สดใส สร่างโศรก (2545-08)
  • กุญแจสำเร็จสู่การเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชน (Key Highlights for Lay person) 

   วิชัย โชควิวัฒน; Vichai Chokevivat; จันทรา เหล่าถาวร; Jantra Laothavorn; ขวัญชนก ยิ้มแต้; Kwanchanok Yimtae; พรรณทิพา ว่องไว; Phanthipha Wongwai; สุพัตรา ปรศุพัฒนา; Supatra Porasuphatana; ประทุม สร้อยวงค์; Pratum Soivong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566)
   หนังสือ กุญแจสำเร็จสู่การเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชน เล่มนี้ จัดทำขึ้นในโครงการพัฒนาศักยภาพของกรรมการจริยธรรมที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน ครั้งที่ 1 โดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีวัตถุประสงค์ ...
  • กุญแจสำเร็จสู่การเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชน (Key Highlights for Layperson) 

   วิชัย โชควิวัฒน; Vichai Chokevivat; จันทรา เหล่าถาวร; Jantra Laothavorn; ขวัญชนก ยิ้มแต้; Kwanchanok Yimtae; พรรณทิพา ว่องไว; Phanthipha Wongwai; สุพัตรา ปรศุพัฒนา; Supatra Porasuphatana; ประทุม สร้อยวงค์; Pratum Soivong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566)
   หนังสือ กุญแจสำเร็จสู่การเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชน เล่มนี้ จัดทำขึ้นในโครงการพัฒนาศักยภาพของกรรมการจริยธรรมที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน ครั้งที่ 1 โดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีวัตถุประสงค์ ...
  • ก่อนจะมาเป็นการวิจัยที่ถูกทำนองคลองธรรม 

   วิชัย โชควิวัฒน; Vichai Chokevivat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-05)
   เป้าหมายของการวิจัย คือ การสร้างความรู้ใหม่ หลักการของการวิจัย คือ จะต้องดำเนินการตามกฎเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ผลผลิตที่สำคัญของการวิจัย คือ ข้อมูล (Data) ที่เชื่อถือได้ คำว่า ...
  • ก้าวต่อไป การวิจัยระบบสุขภาพ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-10)
   ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ระบบสุขภาพไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด พรบ.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ผลักดันให้มีการพัฒนารูปแบบการถ่ายโอนสถานพยาบาลภาครัฐไปอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...
  • ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550 

   ปรีดา แต้อารักษ์; นิภาพรรณ สุขศิริ; รำไพ แก้ววิเชียร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
   ในยุคที่กระแสการปฏิรูประบบสุขภาพยังมาแรง หลายคนมองว่าการกระจายอำนาจด้านสุขภาพจะเป็นนโยบายหนึ่งที่จะส่งผลต่อการปฏิรูประบบสุขภาพมากที่สุด และด้วยปัจจัยสนับสนุนจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หลายคนก็คาดเดาว ...