Now showing items 308-327 of 594

  • บทบาทประชาคมส่งเสริมสุขภาพ : นอกภาครัฐ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; ยุพา วงศ์ไชย; Anuwat Supachutikul; Penchan Pradubmook; Yupa Wongchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • บทวิทยุ รู้รัก รู้ปลอดภัย 

   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (โครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะและขับเคลื่อนสังคมเพื่อป้องกันเอดส์, 2553-08)
  • บทสรุปภูมิปัญญาท้องถิ่นกับระบบสุขภาพชุมชน 

   ประพจน์ เภตรากาศ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-01-18)
  • บทสรุปและข้อเสนอนโยบายสร้างความเป็นธรรมลดการเหลื่อมล้ำด้านระบบสุขภาพ 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-04-26)
  • บทสังเคราะห์ข้อเสนอบทบาทกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; จรวยพร ศรีศศลักษณ์; สายศิริ ด่านวัฒนะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   ยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพ ปี พ.ศ. 2554-2558 ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะจัดการความรู้มุ่งสู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน และหนึ่งในแผนงานวิจัยที่สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ การพัฒนาความเข้มแข็งกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ ...
  • บทเรียนการปฏิรูปโรงพยาบาลภาครัฐประเทศสิงคโปร์ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux; พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์; Peerapol Sutiwisesak; อรอร ภู่เจริญ; Ora-Orn Poocharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-05-03)
   ตามที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มีข้อเสนอให้มีการปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต โดยบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขที่จะเป็นหน่วยงานนโยบายและหน่วยกำกับ ซึ่งแยกจากหน่วยบริการในระบบให้เป็นอิสระทั้งในรูปหน่วยบริการเดี่ยว ...
  • บทเรียนจากคดีมาบตาพุด: มุมมองนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

   คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม (ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม, 2552-05-12)
  • บทเรียนจากพื้นที่ปฏิบัติการเรื่องการใช้เครื่องมือประเมินระบบสุขภาพชุมชน 

   สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555)
  • บทเรียนสานพลังเครือข่ายเพื่อผู้บริโภคภาคใต้ 

   ถนอม ขุนเพ็ชร; วัฒนชัย มะโนมะยา (สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552-01)
   ปัจจุบันสถานการณ์ผู้บริโภคที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิ์ยังคงมีอยู่และมีสถิติความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ปริมาณและระดับความรุนแรงของปัญหา ทั้งที่ปรากฏเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือหน้าต่างของสื่อมวลชน จะเห็นได้ว่ากระแสหรือข่ ...
  • บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : รูปธรรมที่เริ่มต้น 

   THE Rockefeller Foundation; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; องค์การอนามัยโลก (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย 

   วริทธิ์นันท์ ศุภารักษ์สืบวงศ์; Warithnan Suparaksuebwong; วรนันท์ สาลียงพวย; Woranan Saleeyongpuay; กิตติ อัคควัฒนกุล; Kitti Akkawattanakul; พิรญาณ์ สายชล; Piraya Saichol; บุศรา จินตวง; Butsara Chintuang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) (ปัจจุบันคือ ...
  • บัญชีข้อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย 

   คิดคม สเลลานนท์; Kidkom Salelanont (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   ในปี พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้เริ่มแผนงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพ และได้จัดตั้งศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) (ปัจจุบันคือ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)) ...
  • บันทึกของนายก้อนดิน 

   สุริยัน สุดศรีวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-01)
   นายก้อนดินเป็นเด็กหนุ่มที่ใฝ่รู้ สามารถใช้โอกาสเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในการเรียนรู้ ในครั้งนี้เขาได้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการสำรวจภาวะสุขภาพของประชาชนไทย ซึ่งมีการดำเนินการโดยทีมงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยผ่านเรื่อ ...
  • บันทึกของเด็กชายก้อนดิน 

   สุริยัน สุดศรีวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-07)
   วรรณกรรมบันทึกของเด็กชายก้อนดิน เป็นการแปรรูปข้อมูลสถานะสุขภาพของคนไทย ที่รวบรวมและแปลความโดยนักวิชาการหลากหลายสาขาจำนวนหนึ่งให้มีรูปแบบการนำเสนอที่สามารถสื่อความเข้าใจกับคนไทยทั่วไป โดยเอื้ออำนวยให้ใช้เวลาสั้นๆ ...
  • ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3 

   พินทุสร เหมพิสุทธิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-12)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจในการสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ การพัฒนานโยบายสุขภาพที่ส ...
  • ปฏิรูปแนวคิดคนไทย : สุขภาพไม่ใช่โรงพยาบาล 

   สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย; Thailand Health Promotion (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • ประสบการณ์ต่างแดน ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; นฤพงศ์ ภักดี; จิราพร ชมศรี; จเร วิชาไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-10)
   หลังเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ การเคลื่อนไหวคัดค้านของแพทย์และกลุ่มวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อร่างกฎหมาย “คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข” ...
  • ประสาทหูเทียม 

   ภาธร ภิรมย์ไชย; Patorn Piromchai; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; Panida Thanawirattananit; วรินทร พุทธรักษ์; Warinthorn Phuttharak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-06)
   ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) เป็นนวัตกรรมใหม่ ในประเทศไทยยังขาดหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสาทหูเทียมและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ ทางบรรณาธิการจึงพยายามรวบรวมผู้นิพนธ์จากสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งโสต ศอ นาสิกแพทย์ ...
  • ประสานพลัง HA SHA และ R2R เพิ่มคุณค่างานประจำ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)