Now showing items 477-496 of 608

  • สันติวิธี : จากสุขภาพสู่สันติภาพ 1 

   คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • สันติวิธี : จากสุขภาพสู่สันติภาพ 2 

   คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.); คณะกรรมการยุติธรรมและสันติแห่งประเทศไทย (ยส.) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • สาวน้อยเอวบาง 

   โชติ ศรีสุวรรณ (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   วรรณกรรมสุขภาพสำหรับเยาวชน สาวน้อยเอวบาง คือการเรียงร้อยถ้อยอักษรเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กผู้หญิงวัยรุ่นที่ไม่เดินหลงผิดและหลงทางไปกับกระแสค่านิยมการมีรูปร่างที่สวยงาม ผอมเพรียว โดยการใช้ยาลดความอ้วนที่ผิดวิธี ...
  • สาเหตุการตาย ICD-10 

   วรรษา เปาอินทร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • สิทธิมนุษยชนกับสุขภาพ : การท้าทายและทบทวนองค์ความรู้ 

   สุรสม กฤษณะจูฑะ; ธวัช มณีผ่อง; สันติพงษ์ ช้างเผือก (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • สิทธิสุขภาพ สิทธิมนุษยชน 

   สุรสม กฤษณะจูฑะ; ธวัช มณีผ่อง; สันติพงษ์ ช้างเผือก; อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล; รัชนี นิลจันทร์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-10)
   การผสมผสานสิทธิมนุษยชนกับสุขภาพในสังคมไทย ดูเหมือนว่าจะไม่ได้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน การทุ่มเถียงระหว่างแพทย์ในฐานะผู้รักษากับคนไข้และคนรอบข้างในประเด็น “สิทธิผู้ป่วย” เป็นตัวอย่างของความไม่ลงรอยนี้ ฝ่ายหนึ่งเรียกร้องคว ...
  • สี่ปีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รายงานการดำเนินงาน พ.ศ.2536-2539 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์; ดวงพร เฮงบุณยพันธ์; Somsak Chunharas (โครงการสำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
  • สื่อสารด้วยใจได้สุขภาพดี 

   แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน, 2552-03)
   สื่อสารด้วยใจได้สุขภาพดี เป็นหนังสือที่เปิดด้วย เรื่องเล่า ประสบการณ์จากข้อเขียนของคน ผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพ ต่างชาติพันธุ์ แต่มารวมกันและขอเรียกตัวเองว่า “นักสื่อสารสุขภาพ” มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพึ่งพากันเองในชุมชนด้านสุขภาพ ...
  • สื่อสารสังคมเพื่อการเรียนรู้วิถีอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

   มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554)
  • สุขภาพ อุดมการณ์ และยุทธศาสตร์ทางสังคม 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   หนังสือ สุขภาพ อุดมการณ์ และยุทธศาสตร์ทางสังคม จะแสดงให้เห็นว่า สุขภาพคืออะไร ระบบสุขภาพคืออะไร และทำไมสุขภาพจึงควรเป็นอุดมการณ์และยุทธศาสตร์ทางสังคม หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คนไทยเข้าใจ และเกิดความบันดาลใจว่าเรื่อง ...
  • สุขภาพกับความสูญเสีย : ลำดับเหตุและปัจจัยทำร้ายคนไทย 

   จิตร สิทธีอมร; Chirt Sitthi-Amorn; วัฒนา ส.จั่นเจริญ; วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • สุขภาพคนไทย 2551 

   ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา; ชาย โพธิสิตา; กฤตยา อาชวนิจกุล; อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล; ปาณฉัตร เสียงดัง; สุภรต์ จรัสสิทธิ์; Churnrurtai Kanchanachitra; Chai Podhisita; Kritaya Archavanitkul; Umaporn Pattaravanich; Kullawee Siriratmongkon; Pannachat Seangdung; Suporn Jarassit (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2551)
   รายงานสุขภาพคนไทย 2551 หรือเป็นเล่มที่ 5 ที่ได้รายงานต่อสาธารณะ ในบทความเล่มนี้ได้พูดถึงภาวะโลกร้อนที่จะช่วยสร้างพลังผลักดันให้คนในสังคมไทยได้เกิดความตระหนักถึงปัญหา และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการหาคำตอบ ...
  • สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ จากปรัชญาสู่ปฏิบัติการสุขภาพมิติใหม่ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ประชาธิป กะทา (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-11)
   แม้ว่าระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ หรือ Primary Care จะถูกกล่าวถึงและนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่แนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพปฐมภูมิก็ยังขาดการทำคว ...
  • สุขภาพสังคม ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ 

   ไพศาล วิสาโล ,พระ; ชัยวัฒน์ สถาอานันท์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; นารี เจริญผลพิริยะ; กิตติชัย งามชัยพิสิฐ; เมธัส อนุวัตรอุดม; ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ; ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-10)
   หนังสือเรื่อง สุขภาพสังคม: ความขัดแย้ง ความรุนแรงกับระบบบริการสุขภาพ นี้ เป็นผลจากโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในระบบสุ ...
  • สุขภาพสังคม สู่สังคมสันติภาพ : มนุษย์พ้นทุกข์ร่วมกันได้ 

   ประเวศ วะสี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ, 2545-07-01)
   มนุษย์ล้วนตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ความบีบคั้นด้วยประการต่างๆ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา เสมือนไก่อยู่ในเข่งที่รอเวลาเขาเอาไปเชือด ไม่รู้จะบินออกจากเข่งหรือกรอบที่บีบคั้นเราได้อย่างไร แต่มนุษย์ไม่ใช่ไก่ มนุษย์มีปัญญา ...
  • สุขภาพโลก ค.ศ.2020 : ภาพอนาคตเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

   ลักขณา เติมศิริกุลชัย; Lukana Termsirikulchai; สุชาดา ตั้งทางธรรม; Suchada Tangtangtham (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   แนวโน้มของสถานการณ์โลกใน ค.ศ. 2020 มีแนวโน้มทั้งด้านบวก เช่น ความเคลื่อนไหวเรื่องเมือง/ชุมชนน่าอยู่และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มด้านลบ เช่น มหันตภัยเกิดจากบรรยากาศของโลก การขาดแคลนอาหาร การว่างงาน ...
  • สุขภาพในฐานะอุดมการณ์ของมนุษย์ 

   Unknown author (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
  • สุนทรียะสนทนาวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) จัดเสวนาวิชาการ วิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ เพื่อหาทางออกในเชิงสร้างสรรค์จากเหตุการณ์การฟ้องร้องแพทย์ที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆ ...
  • สู่การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)