Now showing items 54-73 of 605

  • TECHNOLOGY เรียนรู้ IT สุดล้ำ 

   ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
  • Thailand national strategic plan on antimicrobial resistance 2017-2021 

   Health Systems Research Institute; Coordination and Integration Committee on Antimicrobial Resistance (Health Systems Research Institute, 2560)
   antimicrobial medicines, especially antibacterial agents, are essential to medical care and public health. As well as having a vital role in reducing morbidity and mortality in individuals who present with bacterial ...
  • Thailand's health workforce : local initiatives to address workforce challenges 

   Achara Skuntaniyom; Achara Suksamran; Kamolrat Turner; Laid Jamjan; Nonglak Pagaiya; Patcharapa Kanchanaudom; Peranan Jerayinmongkol; Piriyalux Sirisupluxana; Pornruedee Nitirat; Sunanta Thongpat; Suparpit von Bormann; Tharin Sukanun; Thongsouy Sitanon; Wanida Sriworakul; Wilaiporn Khamwong; Yupaporn Pongsing (Health Systems Research Institute, 2554)
  • Transformative learning for health equity 

   Kanitsorn Sumriddetchkajorn; Pornruedee Nitirat; Thongsouy Sitanon; Boontuan Wattanakul; Tanya Vannapruegs; Laid Jamjan; Kamolrat Turner; Panarut Wisawatapnimit; Sukjai Charoensuk; Orarat Wangpradit; Yupaporn Tirapaiwong; Achara Suksamran; Wilaiporn Khamwong; Anchaleeporn Amatayakul; Sunanta Thongpat; Suparpit von Bormann (Health Systems Research Institute, 2557)
  • Triangle that moves the mountain and health systems reform movement in Thailand 

   Prawase Wasi (Health Sytems Research Institute, 2543)
  • Universal Health Coverage : Case studies from Thailand 

   Achara Suksamran (Health Systems Research Institute, 2555)
  • WE ME มีฉัน มีเรา เพราะชีวิต เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยง 

   กนกเลขา สิงห์เสน่ห์; อีวอน แย็ป; ทาสึยูกิ ไอดะ; เอริโกะ ไอดะ; มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-06)
   มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในโลกใบนี้ เรื่องราวทั้งทุกข์และสุข ร้อยยิ้ม หยาดน้ำตา เสียงหัวเราะ การต่อสู้ ความไม่เข้าใจ อึดอัด โกรธ สนุก เกลียด กลัว ผิดหวัง พยายาม ไม่ยอมแพ้ ภูมิใจ สิ่งเหล่านี้ต่างเติมเต็มชีวิตให้มีรสชาติ ...
  • You can do it : designed by disability 

   ภัทรีพันธ์ พงศ์วัชร์; เบญจางค์ สุขจำนงค์; นริศา ปิ่นวาสี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-12)
   งานสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ไม่ได้เป็นการทำงานด้านสาธารณสุขอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลากหลายมิติที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องและเป็นป ...
  • กงล้อที่เคลื่อนไป 1 รอบปี (กันยายน 2552-สิงหาคม 2553) จากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก สู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7 

   ดารณี อ่อนชมจันทร์ (สถาบันสุขภาพวิถีไทย ภายใต้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-08)
   การส่งเสริมพัฒนางานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกของไทยเรา แม้จะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี จนมีแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทสุขภาพวิถีไท พ.ศ.2550-2554 ...
  • กฏนูเรมเบิร์ก 

   วิชัย โชควิวัฒน (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2552-08)
   กฏนูเรมเบิร์กเป็นหลักเกณฑ์จริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเป็นกฎเกณฑ์ที่เขียนขึ้นเพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดจริยธรรม เช่นที่เกิดขึ้นในกองทัพนาซี กฎดังกล่าวเขียนขึ้นขณะที่ทั่วโลกเฝ้า ...
  • กระบวนการของนวัตกรรม 

   วิรุฬ ลิ้มสวาท (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
   เอกสารวิชาการงานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 หัวข้อ “กระบวนการของนวัตกรรม” โดย นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Meeting 5 ...
  • กระบวนการจัดทำและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ผ่านกระบวนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

   แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ; Health Information System Development Office (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2553)
   ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562 มีกระบวนและขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพในแต่ละด้านร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่ ...
  • กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

   พงค์เทพ สุธีรวุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้, 2547)
  • กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : ความเข้าใจเบื้องต้น 

   แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
  • กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมสุขภาพบทเรียนจากคดีมาบตาพุด 

   คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-12)
   กรณีมาบตาพุดอาจกล่าวได้ว่า เป็นภาพสะท้อนการดำเนินนโยบายการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นจนเลยขีดความสามารถที่สิ่งแวดล้อมจะเยียวยาและจัดการโดยตัวมันเองได้ ...
  • กระบวนทัศน์อิสลามเพื่อการพัฒนา 

   ซาการียา บิณยูซูฟ; คอยรูซามัน มะ; อับดุลเลาะห์ สารีมิง; อับดุลรอเซะ กาเดร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2550)
   ส่วนหนึ่งของปัญหาในจังหวัดสามชายแดนภาคใต้นั่นคือ ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชุดบทเรียนเล่มนี้เป็นคำตอบของความรู้ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา โดยใช้หลักคิด การพัฒนาโดยเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง และกระบวนทัศน์อิสลามเพื่อการพัฒนา ...
  • กระบวนทัศน์เรื่องความตายและมิติแห่งสุขภาวะ 

   ธนา นิลชัยโกวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • กลุ่มเปราะบางกับความเหลื่อมล้ำในสถานการณ์โควิด 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sri-ngernyuang; ปกรณ์ สิงห์สุริยา; Pagorn Singsuriya; ปิยณัฐ ประถมวงษ์; Piyanat Prathomwong; ชุติมา พัฒนพงศ์; Chutima Pattanapong; วาศินี กลิ่นสมเชื้อ; Vasinee Klinsomchua; สายสุดา วงษ์จินดา; Saisuda Vongjinda (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-10)
   งานเสวนาออนไลน์ “กลุ่มเปราะบาง” กับความเหลื่อมล้ำในสถานการณ์โควิด ซึ่งเป็นที่มาของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนดำเนินงานวิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้ง (Research ...
  • กลไกและมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบประกันสุขภาพ 

   คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร; อาณัติ วรรณศรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-04-25)