Now showing items 1-1 of 1

    • คู่มือการตรวจสอบสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ทางยา 

      กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2554-09)
      คณะผู้วิจัยได้พัฒนาคู่มือการตรวจสอบฯโดยใช้แนวทางของเกณฑ์การตรวจสอบสิทธิบัตรที่พัฒนาจาก ICTSD, UNCTAD และ WHO และกฎหมายสิทธิบัตรของอินเดีย และมีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาคู่มือ ดังนี้ 1.1 ...