Now showing items 1-1 of 1

    • คู่มือความปลอดภัยการแปรรูปหมอนยางพาราของแรงงานนอกระบบ 

      ศิริพร ด่านคชาธาร; Siriporn Darnkachatarn; จันจิรา มหาบุญ; Junjira Mahaboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-10)
      คู่มือความปลอดภัยการแปรรูปหมอนยางพาราของแรงงานนอกระบบ เล่มนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานแปรรูปหมอนยางพารารับรู้ถึงความเสี่ยงในการทำงาน ตระหนักถึงอั ...