Now showing items 1-1 of 1

    • ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 

      สุรจิต สุนทรธรรม; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; จเด็จ ธรรมธัชอารี; สิรินาฏ นิภาพร; จิรุตม์ ศรีรัฒนบัลล์; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย; สำนักงานนโยบายและแผนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยสาสตร์ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555)
      เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้จัดพิมพ์หนังสือ “ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย” ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดประชุมสัมมนานานา- ชาติครั้งที่ ๘ ว่าด้วยการพัฒนาประกันสุขภาพและการนาไป ...