Now showing items 1-2 of 2

  • ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย 

   สำนักงานประกันสุขภาพ; มูลนิธิเยอรมันเพื่อการพัฒนานานาชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   หนังสือ ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย เป็นการรวบรวมผลการศึกษา ทบทวนประสบการณ์การจัดระบบหลักประกันสุขภาพภายในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับใช้เรียนรู้ วิเคราะห์ และวิจัยให้มองเห็นจุดอ่อน จุดแข็ง และจุดเปลี่ยนผ่านที่ ...
  • ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 

   สุรจิต สุนทรธรรม; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; จเด็จ ธรรมธัชอารี; สิรินาฏ นิภาพร; จิรุตม์ ศรีรัฒนบัลล์; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย; สำนักงานนโยบายและแผนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยสาสตร์ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2012)
   เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้จัดพิมพ์หนังสือ “ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย” ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดประชุมสัมมนานานา- ชาติครั้งที่ ๘ ว่าด้วยการพัฒนาประกันสุขภาพและการนาไป ...