Now showing items 1-2 of 2

  • การกระจายอำนาจด้านงบประมาณและเงินบำรุงเพื่อพัฒนาสาธารณสุข ในระดับจังหวัด 

   ชูชัย ศุภวงศ์; Choochai Supawongse (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
  • คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

   ชูชัย ศุภวงศ์; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; ลัดดา ดำริการเลิศ; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; เกษม เวชสุทธานนท์ (กระทรวงสาธารณสุขสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-09)
   นโยบายด้านสาธารณสุขดังกล่าวได้รับการขานรับจากผู้คนในแวดวงสุขภาพ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะนักวิชาการและนักวิจัยระบบสาธารณสุข ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย เพราะเห็นว่าการพัฒนารพ.สต. เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญใ ...