Now showing items 1-2 of 2

  • การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 

   มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ; อีระฟาน หะยีอีแต; อนันตชัย ไทยประทาน; ยา สารี; นิลนาถ เจ๊ะยอ; ซอฟียะห์ นิมะ; ยูซูฟ นิมะ (สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข, 2551-08)
   รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
  • คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

   ซอฟียะห์ นิมะ; Sawpheeyah Nima (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม เล่มนี้ อยู่ภายใต้โครงการการประยุกต์ใช้ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในระบบบริการสุขภาพภาครัฐทั้งสามระดับต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดบริการที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ ...