Now showing items 1-3 of 3

  • การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 

   มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ; อีระฟาน หะยีอีแต; อนันตชัย ไทยประทาน; ยา สารี; นิลนาถ เจ๊ะยอ; ซอฟียะห์ นิมะ; ยูซูฟ นิมะ (สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข, 2551-08)
   รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
  • การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : อาหารและโภชนาการ 

   ซอฟียะห์ นิมะ; ยูซูฟ นิมะ (สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้(สวรส.ภาคใต้)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข, 2552-07)
   เอกสารฉบับนี้นำเสนอสถานการณ์ ปัญหาด้านอาหารและโภชนาการ ตัวชี้วัดสถานะ บทบัญญัติและวัฒนธรรมอิสลาม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอาหารและโภชนาการ พร้อมกันนี้ได้วิเคราะห์ถึงมาตรการที่จะแก้ไขปัญหา จากงานวิจัยและบัญญัต ...
  • คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

   ซอฟียะห์ นิมะ; Sawpheeyah Nima (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม เล่มนี้ อยู่ภายใต้โครงการการประยุกต์ใช้ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในระบบบริการสุขภาพภาครัฐทั้งสามระดับต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดบริการที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ ...