Now showing items 1-2 of 2

  • การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น 

   ดวงพร คำนูณวัฒน์; นิยะนันท์ สำเภาเงิน; สุนิดา ศิวปฐมชัย (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552)
   หนังสือการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นนี้ จัดทำขึ้นจากการดำเนินงานโครงการวิจัย การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : แนวคิด การดำเนินงาน และการขยายผล โดยศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษาสถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น การวิจัยและพัฒนาการ ...
  • สถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข 

   พนม คลี่ฉายา; วาสนา จันทร์สว่าง; ดวงพร คำนูณวัฒน์; ปรีชา อุปโยคิน (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน, 2548-03)
   เอกสารประกอบเวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลการวิจัยสถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2548 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.) ...