Now showing items 1-1 of 1

    • อุ่นใจ ใกล้บ้าน 

      ดวงกมล สจิรวัฒนากุล; ทนงศักดิ์ หมื่นหนู (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2553-01)
      ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้คลินิกเอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการปฐมภูมิแบบผสมผสานร่วมจัดบริการให้กับผู้มีสิทธิบัตรทอง ชื่อว่า " คลินิกชุมชนอบอุ่น" หนังสือเล่มนี้นำเสนอมิติต่างๆ ...