Now showing items 1-1 of 1

    • การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม. 

      ทัศนัย ขันตยาภรณ์; นัฐวุฒิ สิงห์กุล; นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์; พสุภา ชินวรโสภาค; ศศิธร ศิลป์วุฒยา; กฤติกา พนาธนสาร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-11)
      การขาดแคลนแรงงานในระดับล่างของประเทศไทยเป็นปัจจัยดึงดูดที่สำคัญ ในการอพยพแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ การเมือง เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานเพื่อรองรับความต้องการแรงงาน ระดับล่างใ ...