Now showing items 1-2 of 2

  • มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์; พจน์ กริชไกรวรรณ; Komatra Chuengsatiansup; Pon Krikaiwan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   หนังสือเล่มนี้เป็นผลลัพธ์ของการประชุมระดมความคิดในเวทีสัมมนาเรื่อง การปรับกระบวนทัศน์ทางการแพทย์และสุขภาพของสังคมไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2544 โดยมีนักวิชาการมาร่วมทบทวนกระบวนทัศน์และวิธีคิดของสังคมเกี่ ...
  • สุขภาพสังคม ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ 

   ไพศาล วิสาโล ,พระ; ชัยวัฒน์ สถาอานันท์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; นารี เจริญผลพิริยะ; กิตติชัย งามชัยพิสิฐ; เมธัส อนุวัตรอุดม; ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ; ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-10)
   หนังสือเรื่อง สุขภาพสังคม: ความขัดแย้ง ความรุนแรงกับระบบบริการสุขภาพ นี้ เป็นผลจากโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในระบบสุ ...