Now showing items 1-3 of 3

  • การสำรวจแนวคิดและวิธีการว่าด้วยการศึกษาภาพและภาพถ่ายในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

   นภนาท อนุพงศ์พัฒน์; Nopphanat Anuphongphat (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2557)
   การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นสามารถศึกษาผ่านสิ่งที่เรียกว่า หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้หลายประเภท อาทิ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง จดหมาย เอกสาร บันทึก สมุดบันทึกส่วนตัว บทความในหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ที่หลงเหลือมาจากอดีต ...
  • ภาพกับการศึกษาประวัติศาสตร์ 

   นภนาท อนุพงศ์พัฒน์; Nopphanat Anuphongphat (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2557-06)
   หากเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์สิ่งหนึ่งที่เราต้องมี คือ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลาย โดยทั่วไป นักประวัติศาสตร์มักจะใช้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักซึ่งได้แก่ เอกสารลายมือเขียนไปจนถึงสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ...
  • แพทย์ชนบท ธรรมาภิบาลกับการเมืองสุขภาพ 

   ระชา ภุชชงค์; นภนาท อนุพงศ์พัฒน์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-06)
   แพทย์ชนบทเป็นองค์กรหรือกระบวนการที่มีบทบาทในระบบสุขภาพมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาสุขภาพของคนชนบท เราเห็นแพทย์ชนบทแสดงบทบาทในการสนับสนุนให้แพทย์ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน สร้างระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ ...