Now showing items 1-1 of 1

    • การสื่อสารสุขภาพ 

      ปาจรีย์ ธนะสมบูรณ์กิจ (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.), 2550-05-01)
      แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.) โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (พ.ศ. 2546-2551) เกิดขึ้นเพื่อพัฒนากลไกและความเป็นวิชาชีพของการสื่อสารสุขภาพ เพิ่มศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพ รูปแบบวิธีการทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสุขภาพ ...