Now showing items 1-1 of 1

    • คู่มือการนวดไทยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ 

      สำลี ใจดี; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; วันดี โภคะกุล; ประพจน์ เภตรากาศ; รัชนี จันทร์เกษ; สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์; สุพัตรา สันทนานุการ; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; โรงพยาบาลสงฆ์; สถาบันสุขภาพวิถีไทย; กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก; ไม่มีข้อมูล; ไม่มีข้อมูล (สถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2009-08)
      คู่มือการนวดไทยเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้ไปใช้ในการนวดตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพดี ป้องกันอาการต่างๆ อันเนื่องจากสภาวะความเสื่อมตามวัย คู่มือการนวดไทยเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ...