Now showing items 1-3 of 3

  • คู่มือการค้นหาผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการได้ยิน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

   ขวัญชนก ยิ้มแต้; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; พรเทพ เกษมศิริ; ภาธร ภิรมย์ไชย; ภีม เอี่ยมประไพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559)
   ประเทศไทยในปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากความก้าวหน้าด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุข จนเป็นที่คาดการณ์ว่าปีพ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หนึ่งในปัญหาสุขภาพที่สำคัญและพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ คือ ...
  • คู่มือการใช้เครื่องช่วยฟังและการดูแล สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

   ขวัญชนก ยิ้มแต้; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; พรเทพ เกษมศิริ; ภาธร ภิรมย์ไชย; ภีม เอี่ยมประไพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559)
   หนังสือคู่มือการใช้เครื่องช่วยฟังเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นสื่อสร้างความเข้าใจและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง ตลอดจนญาติผู้ดูแลให้สามารถใช้งานและดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังได้อย่างเหมาะสม ...
  • ประสาทหูเทียม 

   ภาธร ภิรมย์ไชย; Patorn Piromchai; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; Panida Thanawirattananit; วรินทร พุทธรักษ์; Warinthorn Phuttharak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-06)
   ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) เป็นนวัตกรรมใหม่ ในประเทศไทยยังขาดหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสาทหูเทียมและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ ทางบรรณาธิการจึงพยายามรวบรวมผู้นิพนธ์จากสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งโสต ศอ นาสิกแพทย์ ...