Now showing items 1-1 of 1

    • คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : ไม้เท้าช่วยมอง 

      พิมพา ขจรธรรม; ณุชนาฏ โต๊ะดี; สุพิชชา สาไพรวัลย์; อรอนงค์ สงเจริญ; จันจิรา เปี่ยมพูล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
      ภาวะความบกพร่องทางการเห็นหรือพิการทางการเห็นเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยหรือจากโรคภัยไข้เจ็บ เนื่องจาก “ตาและการมองเห็น” เป็นประสาทสัมผัสหลักที่ใช้ในการดำเนินชีวิต ...