Now showing items 1-3 of 3

  • การดำเนินงานระดับนโยบาย 

   อำพล จินดาวัฒนะ; สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล; วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   เอกสารและบทวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลักประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นบทสังเคราะห์ทางวิชาการที่จะนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ พลังปัญญา : สู่การพัฒน ...
  • การบริหารระบบ (System administration) 

   วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล; ชูชัย ศรชำนิ; เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ; วิโรจน์ ณ ระนอง; ศรชัย เตรียมวรกุล; เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   เอกสารและบทวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลักประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นบทสังเคราะห์ทางวิชาการที่จะนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ พลังปัญญา : สู่การพัฒน ...
  • อุปลักษณ์สุขภาพ/สันติภาพเชิงวิพากษ์ 

   ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)