Now showing items 1-1 of 1

    • ข้อเสนอว่าด้วยสุขภาพคนไทยกับรัฐธรรมนูญใหม่ 

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมศึกษาในโครงการ "แนวนโยบายของรัฐด้านสุขภาพ ข้อเสนอเพื่อการร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540" โดยดำเนินการให้นักวิชาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 ท่าน คือ ดร.เกษียร เตชะพีระ ...