Now showing items 1-1 of 1

    • การติดตามประเมินผลชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ 

      สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.); มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.) (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.), 2016-06)
      การติดตามประเมินผลชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากรเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการ ดำเนินการใน 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น และพิษณุโลก) ...