Now showing items 1-2 of 2

  • DAD : Differently-Abled Design คู่มือออกแบบสำหรับความสามารถที่แตกต่าง 

   กษมา แย้มตรี; ยศวดี สนธิไชย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   DAD “Differently-Abled Design” คู่มือออกแบบสำหรับความสามารถที่แตกต่าง เป็นองค์ความรู้ที่มาจากการถอดบทเรียนการทำงานของกลุ่มสถาปนิกชุมชนที่เข้าไปคลุกคลีกับชุมชนและคนทำงานในพื้นที่ เรียนรู้และอาศัยประสบการณ์จากคนในพื้นที่ ...
  • กินดี ยูดี 

   กษมา แย้มตรี; ยศวดี สนธิไชย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-04-01)
   Universal Design เป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่ ข้าวของต่างๆ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน โดยไม่มีกล ...