Now showing items 1-1 of 1

    • สิทธิสุขภาพ สิทธิมนุษยชน 

      สุรสม กฤษณะจูฑะ; ธวัช มณีผ่อง; สันติพงษ์ ช้างเผือก; อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล; รัชนี นิลจันทร์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-10)
      การผสมผสานสิทธิมนุษยชนกับสุขภาพในสังคมไทย ดูเหมือนว่าจะไม่ได้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน การทุ่มเถียงระหว่างแพทย์ในฐานะผู้รักษากับคนไข้และคนรอบข้างในประเด็น “สิทธิผู้ป่วย” เป็นตัวอย่างของความไม่ลงรอยนี้ ฝ่ายหนึ่งเรียกร้องคว ...