Now showing items 1-1 of 1

    • จากธุลีสู่ดวงดาว ประสบการณ์การเรียนรู้จากช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต 

      วรรณา จารุสมบูรณ์; วริสรา กริชไกรวรรณ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-09)
      หนังสือจากธุลี สู่ดวงดาว ถ่ายทอดให้เห็นถึงชีวิตในระยะสุดท้ายของผู้คนร่วมสมัย แม้จะเน้นที่การดูแลรักษาของแพทย์ พยาบาล และญาติมิตร แต่ก็ได้ฉายภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้คนเวลานี้ตายอย่างไร มีความรู้สึกนึกคิดต่อความเจ็บป่ว ...