Now showing items 1-1 of 1

    • สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554 

      สมพนธ์ ทัศนิยม; สมบูรณ์ เทียนทอง; ทัศนีย์ ญาณะ; วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ; ตรึงตา พูลผลอำนวย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-07)
      สรุปวิเคราะห์และรวบรวมผลงานวิจัยต่างๆ ที่มีผู้ส่งเข้าประกวดในปี 2554 เป็นคลังความรู้สำหรับผู้สนใจสามารถใช้ต่อยอดการทำงานด้านความรู้ และปฏิบัติการบนฐานความรู้ให้มีความคืบหน้าต่อไป