Now showing items 1-5 of 5

  • ถอดบทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ 

   วิพุธ พูลเจริญ; บัณฑิต ศรไพศาล; เกษม เวชสุทธานนท์; สมใจ ประมาณพล; ษากุล สินไชย; กุลธิดา จันทร์เจริญ; เพ็ญศรี สงวนสิงห์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุช, 2547-10)
   หนังสือถอดบทเรียนการจัดการงานวิจัยเล่มนี้ เป็นความร่วมมือของทีมงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ช่วยกันสรุปประสบการณ์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายนักวิจัยหลากหลายสาขา เพื่อช่วยสะท้อนให้เข้าใจแนวคิดและวิ ...
  • ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย 

   สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; ชัยยศ คุณานุสนธิ์; วิพุธ พูลเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542-12-01)
  • สุขภาพ อุดมการณ์ และยุทธศาสตร์ทางสังคม 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   หนังสือ สุขภาพ อุดมการณ์ และยุทธศาสตร์ทางสังคม จะแสดงให้เห็นว่า สุขภาพคืออะไร ระบบสุขภาพคืออะไร และทำไมสุขภาพจึงควรเป็นอุดมการณ์และยุทธศาสตร์ทางสังคม หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คนไทยเข้าใจ และเกิดความบันดาลใจว่าเรื่อง ...
  • สู่การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
  • สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทางสุขภาพในประเทศไทย 

   เกษม วัฒนชัย; Kasem Wattanachai; วิพุธ พูลเจริญ; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; เดชรัต สุขกำเนิด; ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   "สุขภาพ" ของมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงพลวัตกับปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ทั้งทางสังคม กายภาพ ชีวภาพ รวมทั้งระบบบริการสุขภาพ ดังนั้น การดำเนินการต่างๆ ล้วนแต่ก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ...