Now showing items 1-2 of 2

  • กระบวนการของนวัตกรรม 

   วิรุฬ ลิ้มสวาท (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
  • สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R 

   วิจารณ์ พานิช; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; จรวยพร ศรีศศลักษณ์; วิรุฬ ลิ้มสวาท; สมพนธ์ ทัศนิยม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-07)
   ทีมงานจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จากงานประจำสู่งานวิจัย” ครั้งที่ 3 เชื่อว่าในผลงาน R2R มีความริเริ่มสร้างสรรค์แฝงฝังอยู่ จึงได้แบ่งงานกันทำ จัดการวิเคราะห์ผลงาน R2R ที่ส่งเข้าประกวดแต่ละกลุ่มเพื่อค้นหาคุณค่าในผลงาน ...