Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

   วีระศักดิ์ พุทธาศรี; นุศราพร เกษสมบูรณ์; สุรศักดิ์ สุนทร; อรณัชชา เซ็นโส; ปิยะอร แดงพยนต์; กนกวรรณ เส็งคำภา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขแผนงานวิจัยและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ, 2554-11)
   โครงการศึกษาประเมินผล ๑๐ ปี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้วในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา หลังจากเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน วิธีการศึกษาใช้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทุติยภูมิ ...
  • ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด 

   ปรีดา แต้อารักษ์; จรวยพร ศรีศศลักษณ์; สายศิริ ด่านวัฒนะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-12)
   รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และ 2550 รวมทั้งพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแผนดำเนินการถ่ายโอ ...