Now showing items 1-1 of 1

    • การจัดการความรู้ : สู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

      ชัยรัตน์ ฉายากุล; พาขวัญ ปุณณุปูรต; ผุสดี ปุจฉาการ; นริสา ตัณฑัยย์; วุฒิรัต ธรรมวุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-04)
      โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use, RDU Hospital) รับผิดชอบดำเนินการโดยเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ...