Now showing items 1-2 of 2

  • การติดตามประเมินผลชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ 

   สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ; มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.), 2559-06)
   การติดตามประเมินผลชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากรเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการ ดำเนินการใน 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น และพิษณุโลก) ...
  • สถาปัตยกรรมสำหรับความสามารถที่แตกต่าง : Differently-Abled Architecture DAA 

   สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559)
   Differently-Abled Architecture DAA เป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ จัดระบบ ปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความเหมาะสม และเอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ผู้ดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านกายและใจ ...