Now showing items 1-2 of 2

  • นโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

   สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556-08-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย การแพทย์ข้ามพร ...
  • เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์; ราม รังสินธุ์; สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   จัดทำขึ้นประกอบการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 5 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2547 ในหัวข้อประชุม เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดการงานวิจัยที่ต้องสร้างเครื ...