Now showing items 1-2 of 2

  • พัฒนาการของระบบบริการ(Service development) 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; จเด็จ ธรรมธัชอารี; สุรจิต สุนทรธรรม; ปิยะนารถ จาติเกตุ; ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์; ปัทมา ศิริเวช; กันต์ เชิญรุ่งโรจน์; พิรัส ประดิษฐวณิช; เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   เอกสารและบทวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลักประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นบทสังเคราะห์ทางวิชาการที่จะนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ พลังปัญญา : สู่การพัฒน ...
  • ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 

   สุรจิต สุนทรธรรม; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; จเด็จ ธรรมธัชอารี; สิรินาฏ นิภาพร; จิรุตม์ ศรีรัฒนบัลล์; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย; สำนักงานนโยบายและแผนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยสาสตร์ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555)
   เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้จัดพิมพ์หนังสือ “ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย” ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดประชุมสัมมนานานา- ชาติครั้งที่ ๘ ว่าด้วยการพัฒนาประกันสุขภาพและการนาไป ...