Now showing items 1-1 of 1

    • คู่มือแนวทางการจัดการปัญหาอ้วนลงพุงและภาวะแทรกซ้อน 

      สุรัตน์ โคมินทร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561)
      ในปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนลงพุงในทุกเพศทุกวัย เนื่องจากการมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเคลื่อนไหวร่างกายและมีกิจกรรมทางกายลดลง ทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย ...