Now showing items 1-2 of 2

  • การสร้างเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน 

   พิสมัย จันทวิมล; องค์การอนามัยโลก; World Health Organization (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   เอกสารฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอกลยุทธ์เบื้องต้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานโดยทั่วไปที่เป็นสากล ดังนั้นจึงได้กำหนดหัวข้อว่า มาตรการระดับสากลขององค์การอนามัยโลก เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน ...
  • บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : รูปธรรมที่เริ่มต้น 

   THE Rockefeller Foundation; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; องค์การอนามัยโลก (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)