Now showing items 1-1 of 1

    • Move that Mountain ทำสิ่งใหญ่ให้เปลี่ยนแปลง 

      กองทรัพย์ ชาตินาเสียว; พรประไพ เสือเขียว; อภิญญา วิภาตโยธิน; อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
      โรคไม่ติดต่อเป็นภัยสุขภาพที่ร้ายแรง คร่าชีวิตมนุษย์ปีละกว่า 40 ล้านคน โดยเป็นสาเหตุ 3 ใน 4 ของการเสียชีวิตของชาวโลก เป็นที่น่ายินดีว่า ยังมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งพยายามนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อ ...