Now showing items 1-4 of 4

  • ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

   อำพล จินดาวัฒนะ; ประทีป ธนกิจเจริญ; ศิริพร กัญชนะ; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-02)
  • ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

   อำพล จินดาวัฒนะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-02-18)
  • สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา; ทิพิชา โปษยานนท์; วลัยพร พัชรนฤมล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2013-11)
   ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็นธรรมนูญฯ ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่กำหนดในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ผ่านกระบวนการยกร่างที่มุ่งใช้องค์ความรู้ทางวิชาการทั้งจากการทบทวนสถา ...
  • แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2552-2554 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท (2550-2554) 

   วิชัย โชควิวัฒน; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; อำพล จินดาวัฒนะ; สำลี ใจดี; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; ประพจน์ เภตรากาศ; ดารณี อ่อนชมจันทร์; รัชนี จันทร์เกษ; กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและทางเลือก; สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สถาบันสุขภาพวิถีไทย; สถาบันสุขภาพวิถีไทย (สถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2009-08)
   แม้เราจะเรียกตัวเองว่าชนชาติไทย ซึ่งมีนัยหมายถึงชนชาติที่รักอิสระเสรี และเราสามารถรักษาเอกราชของเรามาได้อย่างยาวนาน แม้จะเคย “เสียกรุง” สองครั้งในสมัยอยุธยา แต่เราก็สามารถกู้เอกราชคืนมาได้ในเวลาไม่นานนัก โดยครั้งแร ...